Bornholms fugle - Retningslinjer

Aktuelle obs

Alle er velkomne til at indsende aktuelle observationer fra den Bornholmske fugleverden, som derefter bliver offentliggjort på dette site. Det vil lette arbejdet ganske betragteligt, hvis følgende simple opstilling overholdes:

Lokalitet (evt. tidsperiode): Fuglenavn med stort - antal - evt. køn, adfærd mv. - evt. bemærkninger afsluttende med fulde navn på en ny linje.

Fuglenavnene oplistes i normal rækkefølge (se evt. Bornholmerlisten) begyndende med lommer og slutter med værlinger.

Der bruges følgende forkortelser:

rst. = rastende
ad. = adult
juv. = juvenil
imm. = Endnu ikke udvokset fugl
S = trækretning
fou. = fouragerende
th. = territoriehævdende
tf. = trækforsøgende
[art] = Firkantede paranteser omkring en art betyder, at arten enten tilhører kategori D eller E på "Den danske fugleliste"
* efter et artsnavn = Arter, som skal behandles af SU før godkendelse

Eksempel:

Dueodde (07.50-11.00): Pibeand 245 V, Havørn 1 3k rst., Fjeldvåge 3 ad. S, Lille Regnspove 3 fou.
Steen E. Jensen

Bemærk, at observationer, der indsendes til fugl-og-foto.dk, ikke automatisk tilgår DOF. Ønsker du, at dine iagttagelser skal blive tilgængelige for DOFs arbejde med fugleregistrering og fuglebeskyttelse, skal du indtaste dem i DOFbasen.

Der bruges følgende fremhævninger i teksten under aktuelle obs:

Sort fed
Sort fed*

Blå fed
Grøn fed

Orange fed
Bemærkelsesværdige observationer baseret på webmasters ønske om aktuel synlighed.
Asterix (*) betyder, at observationen er en SU-obs, som skal forelægges SU før officiel godkendelse. Danmarkslisten ses her.
Arter som ses udenfor deres normale opholdsperiode i Danmark ifølge Dofbasen. Hele listen kan ses her.
Førsteiagttagelse for indeværende år for udvalgte arter. Udvalgte arter samles under Fænologi.
Masseoptræden af en enkelt art en enkelt dag

Mange data under Aktuelle obs udtrækkes fra Dof-basen. Det gælder primært iagttagelser, der af Dofbasen kategorisees som Bemærkelsesværdige observationer. En liste over Bemærkelsesværdige observationer gældende for Bornholm kan ses her.

Fotos

Der kan også vedlægges fotos, hvor kravene er følgende:

* Billederne skal være færdigredigerede
* Bredden på billederne skal være 550 pixel
* Billederne må maksimalt fylde 150 kb
* Billederne skal være optaget på Bornholm inklusiv kyst og hav omkring øen (minus Ertholmene)
* Tidspunkt, lokalitet samt fotografens navn skal oplyses

Billederne må godt ledsages af en tekst, som tilknyttes billedet (feltkendetegn, en sjov historie omkring billedet eller...).

Sitemap