Endnu en ny art tilføjet Bornholmerlisten

SU har godkendt en observation af Brundrossel på Sorthat Odde d. 31. oktober 2020. Droslen blev fundet af Pernille Galsgaard.
Desuden har SU flyttet Indisk Gås og Mandarinand over i Kategori C, og således er artslisten for Bornholm oppe på 334 arter.

17. december 2020 kl. 10.20Ny art tilføjet Bornholmerlisten

SU har godkendt en observation af Gråsejler på Hammeren d. 31. oktober 2020. Sejleren blev fundet af Sune Riis Sørensen, og da det var en ny art for Bornholm, er artslisten for Bornholm således oppe på 331 arter.

09. december 2020 kl. 13.27Taksonomiske ændringer

Dofs Sjældenhedsudvalg (SU) har hidtil fulgt British Ornithologists' Union Records Committee (BOURC) vedrørende taksonomiske beslutninger i forhold til arter og underarter. I 2015 nedlagde BOURC sit eget taksonomiske udvalg for at følge International Ornithological Congress (IOC) World Bird List. Nu har SU også valgt at følge IOC, hvilket betyder ændringer for Bornholmerlisten, som er en total og opdateret liste over alle de fuglearter, der gennem tiderne er set på Bornholm. Det betyder, at:

- Sædgås nu er blevet splittet i to arter: Tajgasædgås (Anser fabalis) og Tundrasædgås (Anser serrirostris). Tajgasædgås består af tre racer: ssp. fabalis (Tajgasædgås), ssp. johanseni (Sibirisk Sædgås) og ssp. middendorffii, mens Tundrasædgås består af to racer: ssp. rossicus og ssp. serrirostris. Det er racerne Tajgasædgås (A. f. fabalis) og Tundrasædgås (A. s. rossicus), der forekommer i Danmark. Det medfører, at Bornholmerlisten er blevet beriget med en ny art (Tundrasædgås), således at der nu er registreret 328 arter på Bornholm.

- Sibirisk Bynkefugl rummer 5 racer: maurus, hemprichii, variegatus, indicus og przewalskii.
Det antages, at de fleste fund af de østlige bynkefugle i Danmark vedrører ssp. maurus, men det er uklart, hvordan man kender dem fra Stejnegers Bynkefugl. Derfor bliver samtlige 45 danske fund af ”sibirisk bynkefugl” nu kategoriseret som ubestemte Sibirisk Bynkefugl/Stejnegers Bynkefugl, hvilket gør, at de ikke kan krydses på artslisten. Der er dog to fund af Sibirisk Bynkefugl af racen ssp. hemprichii (Kaukasus-bynkefugl) fra henholdsvis Skagen d. 18.-19. maj 2003 og Svaneke d. 11. maj 2016 (sidstnævnte fundet af Sune Riis Sørensen). Dermed beholder Bornholmerlisten sin race af Sibirisk Bynkefugl.

- Sydlig Stor Tornskade, som blev set ved Hasle Røgeri i perioden d. 6.-12. oktober 2000 skifter nu navn til Steppetornskade (Lanius m. pallidirostris). Steppetornskade (Lanius pallidirostris) blev tidligere anset som race af Sydlig Stor Tornskade (Lanius meridionalis), men bliver nu en monotypisk art. Sydlig Stor Tornskade forsvinder således fra den danske artsliste.

Kilde: Club300

17. december 2018 kl. 11.08Bedre forhold for den bornholmske natur

Naturstyrelsen har underskrevet driftsplanen for sine arealer på Bornholm. Planen gælder 15 år frem. Det betyder fortsat omstilling til en drift, hvor naturen bliver mere vild, våd og varieret. Desuden indfører Naturstyrelsen nye friluftszoner. Læs mere her.

28. oktober 2015 kl. 19.35Vedr. sjældne fugle på Bornholm 2013 og 2014

DOF's Sjældenhedsudvalg (SU) er allerede så småt i gang med at skrive SU-rapporten for 2014. Da rapporten skal trykkes i Fugleåret 2014, er det vigtigt, at alle fund er indsendt i god tid inden deadline i slutningen af august, således de kan nå at figurere i SU-rapporten. I samme åndedrag opfordres der til, at indsender sender det enkelte fund ind for hele forekomstperioden og ikke blot for dén dato, hvor vedkommende selv har set fuglen. Dette vil lette SU's arbejde, da udvalget derved kan undgå at få flere beskrivelser for forskellige datoer for det samme fund. Det drejer sig om:

Amerikansk Pibeand (Anas americana)
21-29/4 2014, han, Nexø Sydstrand

Jagtfalk (Falco rusticolus)
3/4 2014, Rø

Dværghornugle (Otus scops)
8/9 2014, Salene

Landsvale (Hirundo rustica transitiva)
1/5 2014, Bastemose

Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus)
14/10 2014, Tejn Havn

Jagtfalk (Falco rusticolus)
27/3 2013, 2K, Nyker

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum)
1/6 2013, syng., Blåskinsdal

Lille Gulbug (Hippolais caligata)
27-28/7 2013, syng., Vysteby

Upload af SU-beskrivelser finder sted her.

Rasmus Strack & Rune Sø Neergaard via netfugl.dk

06. februar 2015 kl. 12.55Danmarks overvintrende Skarver skal tælles

For første gang i ti år skal en koordineret optælling af overvintrende skarver kaste lys over de europæiske skarvers vintervaner. Det skal afsløres, hvor mange skarver, der holder til i Europa om vinteren, samt hvor disse fugle opholder sig. Så når der i hele Europa tælles skarver på overnatningspladserne i midten af januar 2013, skal Danmark være med – og der er brug for dig som optæller.

Den sidst gennemførte vintertælling af skarver, som dækkede hele Europa, fandt sted i 2003 og involverede mere end 3500 optællere. Denne tælling viste blandt andet, at temperaturen havde stor betydning for skarvernes vinterudbredelse. Hele 98 % af de overvintrende fugle opholdt sig i lande med en januartemperatur over -5,5 grader Celsius.

I 2003 husede Nordvesteuropa sammen med Nordafrika 72 % af den samlede overvintrende europæiske skarvbestand, mens de resterende 28 % var fordelt i Central- og Østeuropa. De lande, som dengang husede flest skarver, var Frankrig (89.000), Spanien (75.000), Italien (55.000) og Tyskland (38.000). Norge husede ligeledes en stor andel, som blev estimeret til 70.000 fugle.

Foto: Steen E. Jensen

Tællingen i den kommende vinter vil belyse eventuelle ændringer i skarvens adfærdsmønstre og antal siden 2003. Skarvbestanden må forventes at reagere på klimaændringer, og ændringer i fødegrundlaget vil også påvirke skarvens udbredelse og bestandsdynamik. Samtidig er skarven visse steder underlagt regulering, og i Danmark har arten i en længere periode været i tilbagegang. Det bliver derfor yderst interessant at se, hvordan vinterudbredelsen har ændret sig gennem det seneste årti.

For at skabe et komplet og aktuelt billede af vinterudbredelsen af den europæiske skarvbestand er det vigtigt, at de overvintrende skarver i Danmark bliver talt samtidig med de øvrige landes optællinger. Det er en stor opgave, som skal udføres af et stort antal frivillige over hele landet. I januar gennemføres der i øvrigt også optællinger fra fly, hvilket giver en dækning af nogle af de rev og øer, som ligger langt fra land.

Så vidt muligt skal skarverne tælles i weekenden d. 12.-13. januar 2013 - alternativt i løbet af den efterfølgende uge eller i den følgende weekend. Det er nødvendigt at gennemføre tællingerne inden for en relativt kort periode, da fuglene hurtigt kan flytte længere mod syd, hvis temperaturen pludselig falder.

Foto: Steen E. Jensen

Tælles skarverne, når de flyver til eller fra overnatningspladsen, kan man i mange tilfælde få et ret præcist overblik over det samlede antal fugle. Desværre har vi kun begrænset viden om de overnatningspladser, skarverne benytter om vinteren. Vi ved, at mange skarver overnatter på sandrev og mindre øer, og på Saltholm er der registreret op mod 13.000 skarver midt på vinteren. Men vi har brug for bedre kendskab til skarvernes overnatningspladser, før vi kan organisere en vellykket optælling.

Hvis du kender til overnatningspladser og/eller ønsker at deltage i tællingen, så bedes du derfor allerede nu henvende dig til Thomas Bregnballe ved Institut for Bioscience, Vildtbiologi og Biodiversitet (tb@dmu.dk), som koordinerer optællingen i Danmark. Den samlede europæiske indsats organiseres af IUCN, Wetlands International i samarbejde med et nyt projekt under EU Kommissionen.

Iben Hove Sørensen
Dof

23. december 2012 kl. 20.30DOFbasens indtastningsprogram lukker

DOFbasens indtastningsprogram har gennem de seneste 10 år været en fast bestanddel af DOFbasen. Programmet blev udviklet i en tid hvor internetopkobling var dyrt, og der var behov for at kunnne indtaste offline. Men taget i betragtning at de fleste nu er online 24/7, er der ikke længere basis for denne indtastningsmetode.

På DOFbasegruppens møde den 18. og 19. august blev det derfor vedtaget, at indtastningsprogrammet lukkes ned den 14. oktober 2012. Efter denne dato vil der ikke længere kunne uploades indtastninger fra programmet til den centrale server!!

Hvis du har observationer liggende i indtastningsprogrammet, bør de altså uploades til serveren inden denne dato.

Dofbasen ved Steen Brølling

27. august 2012 kl. 16.30Hjælp med at kortlægge Danmarks røde glenter

Dansk Ornitologisk Forening er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning i gang med at kortlægge den røde glentes yngleforekomst i Danmark (se DOF’s nyhedsside). I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har set røde glenter til at indtaste det DOFbasen og på den måde hjælpe med at beskytte denne globalt truede art.

Vi er interesserede i så detaljerede oplysninger om glenternes adfærd som muligt for at lokalisere alle ynglepar. Læs derfor følgende tekst, hentet fra moniteringsvejledningen for rød glente, som kan være en hjælp, når man skal vurdere, om der er tale om ynglefugle:

Monitering af rød glente sker ved eftersøgning af redelokaliteter i potentielle yngleområder. Eftersøgningen sker bedst ved, at observatøren overskuer de potentielle yngleområder fra en række højtliggende punkter i landskabet. Det bedste tidspunkt at eftersøge ynglepar er i perioden fra ca. 25. marts til 15. april, da fuglene i denne periode er mest tydelige i landskabet. Hunnen opholder sig enten ved reden eller ses flyvende i yngleområdet med hannen, og det er almindeligt, at de sammen strejfer rundt i dagtimerne på jagt. Hannen kan ligeledes ses bringe bytte til hunnen. Det er endvidere i denne periode, at hannen kan ses over skoven, stående stille i luften som en drage (heraf det engelske navn for glente: ”Kite”). Hvis man ser de to fugle kredse over skoven, vil hunnen normalt være størst og oftest kredse under hannen.

Parringer kan i denne tid iagttages mange gange dagligt, og fuglene vil som oftest overnatte sammen nær det foretrukne redested. Derfor kan man med fordel undersøge potentielle lokaliteter morgen og aften. I denne periode høres i øvrigt det høje, spæde to-tonede skrig, som er karakteristisk for arten. Observatøren bør være opmærksom på, at et område kan være besat af flere fugle, hvorfor der bør kigges grundigt på fuglene. Hvis en eller flere af områdets glenter eksempelvis har et karakteristisk fældningsmønster (der typiske vil være fældning af enkelte hånd- eller armsvingfjer), bør dette noteres. Det er vigtigt for at kunne individbestemme fuglene, så "fremmede" glenter kan adskilles fra det aktuelle ynglepar.

Jørn Lennart Larsen
Biolog, videnskabelig medarbejder
Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Denmark

04. april 2012 kl. 21.55Pandion - DOFs nye digitale fuglemagasin

I april måned får DOF’s kernemedlemmer en helt ny slags digitalt magasin, som kan meget mere end et almindeligt papirmagasin. Navnet på det nye magasin er Pandion.

Fremover vil Pandion være stedet, hvor DOF’s feltornitologiske stof præsenteres. Pandion er forbeholdt DOF’s kernemedlemmer, og derfor vil man som bruger skulle benytte en adgangskode for at logge ind. Brugernavn og adgangskode kommer til at stå på bagsiden af det sidste nummer af Fugle i Felten, som udkommer i april 2012. I dette blad vil du desuden få en grundig introduktion til, hvordan du bruger Pandion.

Pandion kan læses både på smartphone og på tablet, som for eksempel iPad. Har du sådan en, kan du læse Pandion i din lænestol, på terrassen, i felten eller hvor du nu plejer at læse magasiner.

Pandion bliver ikke som et almindeligt trykt magasin. Du vil kunne læse artikler om sjældne fugle, feltbestemmelse, rejser, personligheder, viden fra DOFbasen, nyheder fra DOF’s videnskabelige projekter samt et væld af topaktuelle nationale og internationale nyheder. Fordi magasinet er digitalt, vil der også være mulighed for at lægge videoindslag på artiklerne, ligesom artiklerne ledsages af et stort fotoarkiv. Som noget helt nyt er der også mulighed for live streaming fra webcam. Du får også mulighed for at søge i et arkiv af artikler fra Fugle i Felten, få information fra det nye DOF Bird Message Service og skrive kommentarer til artiklerne. Alt dette får du præsenteret, så snart det er færdigproduceret. Det hele bliver præsenteret i en form, der prioriterer de æstetiske oplevelser med fugle meget højt. Den vedhæftede fil er et billede af Pandions forside, som giver et indtryk af, hvordan magasinets indhold præsenteres.

Du kan læse mere om Pandion her.

Steen E. Jensen
05. marts 2012 kl. 10.45Lille Gulbug* (Hippolais caligata) godkendt af SU

Den 16. oktober 2001 blev der fundet en Lille Gulbug* (H. caligata)/Steppegulbug* (H. rama) i opfyldningsområdet ved Nexø Havn. Det skete en af de sidste dage under Feltræf 2001. Siden har observationen ligget til behandling hos SU, som nu endelig har godkendt fundet som Lille Gulbug (H. caligata). Dermed er Bornholms fugleart nr. 318 en realitet ifølge Bornholmerlisten.

Du kan se billeder af fuglen her.

Steen E. Jensen
14. oktober 2011 kl. 08.50Hund(e) i Ølene

I går d. 26-04-2011 var jeg i Ølene omkring kl. 10.30. Da jeg stoppede på vejen ved det nordlige tårn, var der stor opstandelse på engen i retning af Mønstergård.

Jeg når at se en sort labrador-lignende hund jage med gæssene. Den forsvinder kort efter mod højre skjult af buske i retning af en lignende gåseopstandelse (så måske to hunde?). Kort efter, måske efter 4-5 min., virker der roligt igen. Min umiddelbare reaktion er, at gæssene selv har jaget hunden(e) på porten.

Sidst på eftermiddagen kommer jeg igen forbi ved nordtårnet og ser en enlig gås mellem vejen og tårnet med en gæsling (her plejer ikke at stå gæs, slet ikke med gæslinger). ved nærmere eftersyn kan jeg se, at gåsen halter og er blodig.

For mig er det et resultat af mødet med hunden(e) tidligere på dagen. En gåsefamilie forsvarer sit afkom til det sidste, og denne har mistet sin mage og sikkert et antal gæslinger. Jeg kan kun håbe på, at den klarer sig og får sin unge opfostret.

Jeg har talt med skovfoged Tommy Hansen fra Naturstyrelsen. Det eneste, vi kan gøre, er, at holde øje og helst få billeder af hundene og straks indberette lignende tilfælde.

Torben Kure
27. april. 2011 kl. 21.15

Skadet Grågås - Torben KureVær med til at kortlægge og optælle overnatningspladser for Hættemåger og Stormmåger i julen 2010

Danmarks er sammen med den vestlige del af Østersøen er kerneområde for fældende og overvintrende Hættemåger og Stormmåger. Men der er aldrig foretaget nogen koordineret optælling af disse almindelige fugle, idet de findes stort set overalt. Men især om vinteren optræder de koncentreret på traditionelle overnatningspladser, hvor de er forholdsvis lette at tælle. Derfor beder vi nu alle om at være opmærksomme på disse koncentrationer i julen 2010 og optælle så mange af dem som muligt indenfor dagene fredag den 24. december – søndag den 2. januar. Julen er valgt, fordi de fleste har fri og kan besøge sådanne lokaliteter sidst på eftermiddagen, hvor fuglene samles og stadig kan tælles.

Da en sådan kortlægning og optælling af vintermåger som nævnt aldrig har været foretaget før, er formålet først og fremmest at skaffe ny viden om en ofte ringeagtet fuglegruppe. Alle observationer indtastes i DOF Basen eller sendes direkte til hans.meltofte@dof.dk

Foto: Jan Skriver

Hans Meltofte
22. november 2010 kl. 14.35Damklire - ny art for Bornholm

Fredag d. 14. maj 2010 besøgte Ole Leegaard Jensen Salthammer Odde lidt over kl. 20. Her bemærkede han en usædvandlig, elegant vadefugl, som fouragerede sammen med 2 Rødben. Observationen beskrives således:

"Gik sammen med 2 Rødben ude på revet og var noget mindre end disse. Lange tynde grågrønne ben, lys underside med diffuse grålige tegninger nederst på halsen ved overgnagen til brystet, gråligbrun overside med mørke pletter, lille rundt hovede med lige tyndt næb. Tydelig hvid rygkile sås ved flytning (set en gang). Stemmen et kort metallisk højtliggende tju (noget anderledes end Hvidklirens kald). Blev set i håndkikkert og teleskop (det bemærkes at der i dagene forud havde været østlige vindretninger)."

Fuglen blev bestemt til en Damklire, og hermed var art nr. 315 for Bornholm en kendsgerning - Se evt. Bornholmerlisten

Undertegnede var til stede næste morgen i silende regn, men fuglen var fløjet. Ole tjekkede selv lokaliteten ved 8-tiden, men heller ikke her sås fuglen.

Damklire udgik af SU-listen fra og med 2005.

Steen E. Jensen
01. juni 2010 kl. 17.47Ingvald - en Kapuzinerdue
Epilog

I dag, ca. 13.45, tog spurvehøgen Ingvald, og naturen har gået sin gang. Vi var lige kommet hjem. Ude i haven så vi spurvehøgen flyve med resterne af Ingvald, som den dog tabte. Vi kunne så få begravet Ingvald, og tilbage er nu en masse hvide fjer. Børnebørnene Mads (10 år) og Signe (13 år) var her, så det var lidt af en oplevelse for dem også. Det blev til godt og vel 7 mdr. (fra ca 6/4-09), vi havde ham. Lidt sjovt, fra sept., efter ferien, blev han her også om natten, hvor han ellers før troligt fløj hver aften for at komme igen om morgenen.

Forleden aften, hvor det var rigtig koldt og regnfuldt, satte han sig i vindueskarmen og kikkede ind til os i stuen (det har han aldrig gjort før), som om han ville ind i varmen. Vi gik ud og fangede ham og satte ham i en papkasse med hønsetråd for og derefter ind i vores redskabsrum. Her sad han til næste dags morgen, hvor vi lukkede ham ud igen. Det tog han meget pænt. Vi tænkte, at sådan noget lignende kunne vi også gøre til vinter, men sådan skulle det ikke være......

Ære være hans minde

Erik Jensen/Rønne Syd
15. november 2009 kl. 20.19Ingvald - en Kapuzinerdue

I starten af april 2009 fløj en racedue af racen "Gl. Hollandsk Kapuziner" på vores vindue. Duen var jagtet af to skader og var noget groggy efter sammenstødet med vinduet. Vi troede ikke den levede natten over. Min kone gav den lidt vand og foder - den skulle ikke dø sulten ;-). Næste dag vågnede den på.

Gennem hele foråret og sommeren har den været hos os. Den ankom om morgenen ved solopgang og forsvandt ved solnedgang. Et par gange har den været i karambolage med naboens kat . En af gangene var en søndag morgen, hvor vi hørte skaderne skræppe op. Dette vækkede os. Katten havde fat i duen, men vi fik den jaget væk, ellers havde Ingvald ikke overlevet.

Da vi skulle på sommerferie, her sidst i august og først i september, var vi noget bekymrede for vores due (Ingvald, som vores børnebørn har opkaldt den), og vi aftalte derfor med naboen, han skulle fodre den, mens vi var væk. Da vi kom hjem 5. september, kunne naboen desværre berette, at duen var borte. Vi troede, at den var kommet noget til, siden den var forsvundet.
 
Mandag den 28. september ringer min kone til mig på jobbet og spørger: Hvem tror du, der står på græsplænen? Ingvald! Sørme om duen ikke var kommet tilbage. Meget mystisk - hvor har den været henne i de ca. 3 uger fra først i september og til nu?

 

Erik Jensen/Rønne Syd
6. oktober 2009 kl. 19.47Offentlig tur til Vandrefalkene

Den 1. juli havde Skov- & Naturstyrelsen sammen med Dof-Bornholm arrangeret en offentlig tur ud til årets vandrefalkepar med unger. Turen foregik i 3 små turbåde, som afsejlede fra Hammerhavnen i tidsrummet mellem 17 og 21. I alt nåede næsten 200 personer at se Vandrefalkene. For det meste sad vandrefalkene stille i træerne, men enkelte gange var ungerne og den gamle han ude at flyve. Alle fik mulighed for at se fuglene, selv om det ikke altid var let for det utrænede øje at spotte dem mellem grenene. Hanne Tøttrup, Carsten Andersen og Mogens T. Kofod fra Dof-Bornholm var guider, mens Torben Kure og Steen E. Jensen holdt øje med fuglene, så de hurtigere kunne opdages. Vejret var varmt og stille, så alle betingelser var til stede for en god naturoplevelse.

Torben Kure

Mogens T. Kofod fortæller

Øjeblikke fra turen - Steen E. Jensen

 

Steen E. Jensen
01. juli 2009 kl. 23.45Vandrefalkungerne fra 2009 ringmærket

Lørdag d. 30. maj var det tid at ringmærke ungerne fra det bornholmske Vandrefalkpar. Kuldet bestod af tre unger, 1 hun og 2 hanner, som alle var i topform. Selve ringmærkningen blev foretaget af en anden Falk, nemlig Knud Falk, som med sin store erfaring var hidkaldt for at alt kunne gå ordentligt til.

Foto: Torben Kure

Foto: Torben Kure

Foto: Kåre Kristiansen

Foto: Kåre Kristiansen

Steen E. Jensen via Torben Kure
31. maj 2009 kl. 21.35Naturindtryk fra en tur til Ertholmene d. 3.-5 maj 2009

Klaus Hermansen og jeg aflagde 2-3/5 et caretaker-besøg på Ertholmene for DOF-bornholm.

Udover de mange fugle, der generelt er på øerne (og indrapporteret i DOF-basen), blev det en speciel og meget stor oplevelse, da Peter Lyngs fra Christiansø Feltstation tog os med tidlig morgen i sin jolle rundt "fuglefjeldet" Græsholm i totalt havblik. De tusinder af lomvier, alke og måger var selvsagt et imponerende skue - men en anden stor oplevelse blev de mange rastende gråsæler på nogle stenrev ude ved Tat længst mod nordvest.

I én klump lå 9 kæmper og solede sig - på et andet rev lå 6. Om lørdagen havde vi i skop talt 21 stk. på et stenrev (Peter Lyngs havde få timer forinden samme sted talt 26) - under alle omstændigheder det største antal gråsæl set på Ertholmene i nyere tid på en gang.

Gruppen med de 9 blev iagttaget fra en drivende jolle med slukket motor i meget lang tid. Først på en afstand under 50 m. besluttede den første gråsæl at glide i vandet. Efterfølgende gik de øvrige stille og roligt i vandet for at svømme nærmere hen mod os. Nysgerrigheden var ret stor! - og sluttede først efter de nærmeste - heriblandt en kæmpe han - havde været inde på ca. 8 meters afstand af os - og havde set og lugtet nok. Så var både gråsæler og vi mættet af indtryk af hinanden - og kunne give os til andre gøremål!

Desværre var kun Peter Lyngs forsynet med kamera - men dette "samvær" med disse 9 kæmper i godt 20 minutters tid blev for Klaus og mig en stor oplevelse på denne caretaker-tur til Ertholmene.

Kurt Pedersen
05. maj 2009 kl. 11.35Lyt efter Perleugler lørdag d. 7. marts

Lørdag den 7. marts i timerne op imod midnat vil uglekendere fra Dansk Ornitologisk Forening stå i spidsen for gåture med listesko ud i en række danske skove for at lytte efter Perleuglen. Netop nu bør uglerne tude, for det er forår for den lille Perleugle.

Perleuglen er en lille ugle med et stort, firkantet hoved. Det hvide ansigt er indrammet i sort og forsynet med to store, gule øjne. Den gråbrune oversiden har en del "uskarpe" lyse pletter, der kan minde om store perler.
Perleuglen lever i landene rundt om os - i de store nåleskove i det nordlige Skandinavien og i Tyskland og Polen og landene videre østover.
Gennem mange år har man ventet, at perleuglen ville yngle i Danmark. Det er ved at ske nu, hvor vores plantede nåleskove er blevet mere end 100 år gamle. Fugle fra Tyskland og Polen har slået sig ned i Midtjylland og på Bornholm.
Perleuglen lever mest af mus. Den er dog også i stand til at fange småfugle, hvis der er mangel på mus.
Perleuglen er en meget sjælden vintergæst i Danmark. Men den dukker op fra nord, når der har været godt med lemminger, og uglerne har fået mange unger.

BORNHOLM
Lørdag d. 7. marts kl. 20.30 - ca. 23.00
Mødested: Stakitfabrikken ved Koldekilde i Almindingen
Turleder: Hanne Tøttrup, 2027 0158

Steen E. Jensen
05. marts 2009 kl. 18.32Ørnetælling d. 31. januar og 1. februar

I lighed med de foregående år afholder DOF også i 2009 en ørnetælling, hvor alle iagttagelser af ørne og øvrige rovfugle bliver indsamlet. Årets tælling finder sted i weekenden d. 31. januar / 1. februar. Tællingen bliver koordineret af Projekt Ørn, som umiddelbart efter tællingen vil udarbejde en oversigt over de indkomne iagttagelser.

DOFbasen er et uundværligt arbejdsredskab, når observationerne skal samles og bearbejdes. Det er derfor vigtigt, at dine observationer indtastes samme dag eller senest dagen efter, så vi hurtigt kan danne os et indtryk af, hvor ørnene opholder sig. Samtidig med at du indtaster dine observationer i DOFbasen bedes du notere flest mulige oplysninger om observationstider, adfærd og alder i de dertil beregnede felter. Dette vil lette arbejdet betydeligt og eliminere muligheden for evt. dobbelttælling.

Har du ikke mulighed for at benytte DOFbasen, kan dine oplysninger også sendes til rovfugle(a)dof.dk.

Lennart Pedersen, Leder af Projekt Ørn

Havørn, Karrebæksminde d. 28/03-2008 - Steen E. Jensen


Steen E. Jensen
23. januar 2009 kl. 16.32Den store Vinterfugletælling 2009

Denne vinter gentager OBSnatur og Dansk Ornitologisk Forening succesen fra de sidste to år, når de lancerer Den store Vinterfugletælling 2009. Når vinterfugletællingen starter 10. januar, kan alle være med til at fortælle om havens, skolegårdens, parkens og altanens fugle.

Oplysningerne tastes ind her på obsnatur.dk, hvor man time for time kan følge med i hvilke fugle, der bliver set hvor. Det er bare om at holde øjnene åbne. Selv i en lille have eller på en altan er der mulighed for at se mange fugle. Hvis man fodrer fuglene i løbet af vinteren, kan man få rigtig gode oplevelser med fuglene – og hvorfor ikke give nogle af disse oplevelser videre til andre? Udover at indsende oplysninger om foderbrættets fugle kan man nemlig diskutere med andre i et forum. Her kan man også søge hjælp, hvis der er fugle, man ikke kender navnet på.

Læs meget mere på OBSnaturs hjemmeside.

Grønirisk - Foto: Steen E. Jensen

 

Steen E. Jensen
07. januar 2009 kl. 21.56Nyheder

Udstilling på TRYK2

I den kommende tid er der en lille udstilling i vinduerne på TRYK2, der er et grafisk værksted i Åkirkeby. Billederne er malet af Ben Woodhams og består hovedsagligt af fugle- og landskabsakvareller. Udstillingen slutter d. 1. februar 2009.

Ben Woodhams flyttede sammen med sin familie til Bornholm for 4 måneder siden, hvor han nu er i gang med at udvikle en ny karriere som illustrator. Han kommer oprindeligt fra Birmingham i England, hvor han arbejdede som kurator og udstillingsleder på et museum.

Adressen på TRYK2 er: Eskildsgade 4, 3720 Åkirkeby, Bornholm.

Steen E. Jensen
12. december 2008 kl. 13.56 - opdateret d. 13/12-2008 kl. 09.40 - opdateret d. 03/02-2009 kl. 16.25Vandrefalketur på Hammeren d. 26. juli 2008

"Vore" Vandrefalke på Hammeren har jo haft ynglesucces i år og de to flyvefærdige unger er nu klar til fremvisning.

Der har derfor været arrangeret gratis offentlig sejltur fra Hammerhavnen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen bød velkommen til de mange besøgende i bådene. Guider på turene var Oluf Lou, Mogens Kofod og Torben Kure.

Både de to gamle fugle og begge unger blev set flere gange - både siddende og flyvende, til stor fornøjelse for passagererne. Arrangementet var godt besøgt, så alle tre både var i fuldt sving, fyldt med forventningsfulde gæster.

Fotografer: Thomas Christensen (9 første fotos) og Mogens T. Kofod (3 sidste fotos).

Thomas Christensen
27. juli 2008 kl. 08.10


Sitemap