Nexø Sydstrand

 

Beliggenhed
Nexø Sydstrand ligger umiddelbart syd for Nexø
(15°07'19.5" E 55°03'05.4"N)

Beskrivelse
Lavvandet kystområde med lidt strandeng. Nexø Vildtreservat var oprindelig et byreservat, oprettet i 1942 for at skaffe jagtfred lige syd for Nexø by. Reservatet er Danmarks eneste sandstens-strandeng, og de svagt skrånende sandstensbænke med en rig alge- og plantevegetation byder på fortrinlige føde- og opholdsmuligheder for en række fuglearter. Reservatet er det eneste sted på Bornholm, hvor der raster vadefugle i større antal. Det er desuden den vigtigste dagrasteplads for svømmeænder på Østbornholm.

Adgangsforhold
Man kan nå området ved at spadsere fra Nexø Havn og sydpå. Eller ved at køre ud af Nexø mod Snogebæk. Ca. 250 m efter at det sidste hus er passeret på venstre hånd går en lille grusvej til venstre. Vær opmærksom på, at grusvejen kan være svær at finde. Den dukker pludselig op. Man kan parkere ved fugletårnet. Der er selvfølgelig ikke adgang i selve reservatet ellers fri adgang overalt.

Fuglene
Der findes et delvis nyrenoveret fugletårn, som mågerne synes enormt godt om at dømme efter deres efterladenskaber. Men man kan sagtens overskue området fra den nærliggende gangsti, som følger reservatgrænsen.
Nexø Sydstrand er en vigtig rastelokalitet for ande- og vadefugle på grund af områdets lavvandede karakter. Op til lidt over tyve vadefuglearter kan iagttages her ofte under gode betingelser. De sidste par år har Stor Skallesluger ynglet her. Men hele året rundt er Nexø Sydstrand altid et besøg værd.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Ferskesø og Nexø Havn med tilliggende opfyldningsområder (det var her Lille Gulbug blev fundet i 2001). Desuden Balka Strand, Salthammer Odde og Hundsemyre.


You can reach the area by walking from Nexø Havn (the harbour) and south. Or by leaving Nexø against Snogebæk. Approximately 250 meters after the last house has been passed, there is a small gravel road on your left. Realize that the gravel road may be hard to find. It pops up suddenly. You can park at the bird tower. There is of course no admittance in the sanctuary otherwise there is free access everywhere.

Nexø Sydstrand is an important locality for resting ducks and waders because of the shallow water. Up to a little over twenty species of wading birds can be observed here - often under good conditions. In the last few years have Common Merganser been breeding here. But all year round Nexø Sydstrand is always worth a visit.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap