Hammeren

Copyright, Kort & Matrikelstyrelsen

Beliggenhed
Hammeren er Bornholms nordligste punkt og ligger umiddelbart nordvest for Sandvig.
(14°46'01.9" E 55°17'20.2"N)

Beskrivelse
Hammeren er en vældig granitknude, som hæver sig højt over Østersøen (indtil 82 m) og ved en sprækkedal er skilt fra resten af Bornholm. l bunden af sprækkedalen ligger øens største sø, Hammersøen.
Hammerknuden er en rundklippe, formet af gletscherne i den sidste istid. Isen kom fra nordøst, og stødsiden blev raspet kraftigt af og fremtræder jævnt stigende med skærgårdskyst. Vestsiden lå derimod i læ, og her har havets virksomhed formet de stejle klippesider, som nogle steder helt ligner fuglefjelde.
Hammeren er bevokset med buske og lave træer. Flere steder findes lyngklædte områder.

Adgangsforhold
Da staten ejer hele området, er der fri adgang overalt. Hammerknuden gennemskæres af utallige stier, som krydser hinanden.

Fuglene
Hammerknuden er Bornholms bedste træklokalitet. Specielt om foråret passeres Hammeren af tusindvis af fugle på vej nordover.
Der findes tre gode observationspunkter: Aller nordligst ved Lille Fyr, lidt vest for Store Fyr og Hjortebjerg, som ligger midt på Hammerknuden vest for campingpladsen. Vindretninger fra vest over nordvest, nord til nordøst er bedst, da fuglene bliver presset ned mod Bornholm.
Specielt ved vindretninger fra nordvest kan der iagttages mange trækkende og rastende fugle. Det gælder duer, pibere, vipstjerter, drosler, sangfugle, fluesnappere, kragefugle og finker. Mange andefugle passerer også Hammeren under forårstrækket. Specielt Ederfugletrækket kan være enormt (f.eks 51.308 ex. d. 28. marts 1997). Også lommer, svaner, gæs og kjover iagttages. Men som altid på en god træklokalitet: overraskelserne lurer hele tiden.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Hammersøen, Hammerhavnen og Slotslyngen


Hammerknuden is Bornholms best place for bird migration. Especially in the spring Hammeren is crossed by thousands of birds on their way north.
There are three good observation points:
1. Most northerly at Lille Fyr
2. Just west of Store Fyr
3. Hjortebjerg, located in the middle of Hammerknuden west of the campsite.
Wind directions from the west, northwest, north to northeast is best because the birds are pushed down towards the island of Bornholm.
Especially when wind is from the northwest, there can be observed many migrating and resting birds. This applies to Pigeons, Pipits, Wagtails, Thrushes, Song Birds, Flycatchers, Crows and Finches. Many Ducks also passes the Hammeren during the spring migration. Especially the migration of Eider can be huge (eg, 51,308 ex. March 28, 1997). Also Divers, Swans, Geese and Skuas can be observed. But as always: Surprises lurking all the time.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap